Tilmeld

Handelsbetingelser

Disse salgs- og handelsbetingelser finder anvendelse på varer købt på Picta.dk. 

Picta.dk ejes af:
Gyldendal
Klareboderne 3
1001 København K
CVR NR: 58 20 01 15
Telefon: 33 75 55 55
E-mail: gyldendal@gyldendal.dk

Aftalerne indgås på dansk. 

Nedenfor fremgår Pictas forretningsbetingelser (salgs- og leveringsbetingelser) som finder anvendelse mellem bestilleren og Picta.dk i det omfang, de ikke kan fraviges ved udtrykkelig aftale mellem parterne. Vær opmærksom på at Picta.dk ikke hæver penge for en vare før den afsendes.
 

Fortrydelsesret
Vær opmærksom på følgende: Den almindelige 14 dages fortrydelsesret gælder ikke hos Picta.dk, da der er tale om specialfremstillede varer.

Se mere i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 2

Returvarer skal returneres til:
Picta.dk
P.O. Pedersens vej 26
8200 Aarhus N

 _______________________________________________________________________________________

1. Tilbud og aftale

1.1.
Tilbud er bindende for Picta.dk i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.

1.2.
Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af Picta.dk.

1.3.
CMYK: Ved CMYK-print kan der forekomme farveafvigelser på +/- 5%

1.4.
Variationer i størrelser kan forekomme. Fra +/- 2mm til 2%.


2. Pris

2.1.
Alle priser er inklusiv moms og eksklusiv forsendelse.

2.2
Alle priser er angivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.2.1.
Har bestilleren anmodet Picta.dk om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, cromalin mm. er Picta.dk berettiget til at få dette arbejde betalt med Pictas til enhver tid gældende timetakst.

2.2.2.
Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er Picta.dk berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger. 

2.2.3.
Såfremt der tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er Picta.dk berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede fald.

2.2.4.
Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.3.
Ud over den tilbudte eller aftalte pris, er Picta.dk berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1.
Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet Picta.dk, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuld eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt. Overstiger prisen for dette arbejde 300 kr. orienterer Picta.dk inden arbejdet igangsættes.

2.3.2.
Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.4.
Alle priser er beregnet for levering på Pictas adresse (P. O. Pedersensvej 9, 8200 Århus N.). Omkostninger til transport udover denne adresse og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt. 3.3. Picta bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis de gør opmærksom på det.

2.5.
Ønsker bestilleren – og påtager Picta.dk sig – at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

3. Levering

3.1.
Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når Pictas arbejde er færdigt.

3.2.
Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har Picta.dk ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af Pictas leveringsforpligtelser fordyres for Picta.dk er Picta.dk forpligtet til at gennemføre disse såfremt bestilleren erklærer at skadesløsholde Picta.dk ved betaling af den af Picta.dk beregnede merpris.

3.3.
Leveringsstedet er Pictas forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. Picta.dk er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. at tegne transportforsikring.

4. Betaling

4.1.
Alle produkter betales online – pengene hæves først når varen afsendes.

4.2.
Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned.

4.3.
Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er Picta.dk berettiget til delvis fakturering.

5. Forsinkelser

Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen, såfremt hun samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid.

6. Mangler

6.1.
Picta.dk har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

6.2.
Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

6.3.
Picta.dk har ret til mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end Picta.dk, har Picta.dk ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højest svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelse.

6.4.
Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Picta.dk er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

6.5.
Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter Picta.dk ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

7. Ansvar

7.1.
I tilfælde af forsinkelse af – og i tilfælde af – mangler ved det leverede har Picta.dk intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som Picta.dk ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation.

7.2.
Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af den i pkt. 7.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 7.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

7.3.
I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter Picta.dk ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 7.4.

7.4.
Picta.dk har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager Picta.dk sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren Picta.dk skadesløs for et sådant ansvar.

7.5.
Picta.dk har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er Pictas, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, Picta.dk har udført, jf. pkt. 2.5. FotoSjov.dk er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af Picta.dk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet – hertil skal det leveres med frankeret retur emballage.

8. Underleverandører

Picta.dk er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

9. Periodiske skrifter

Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

10. Købeloven

Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

11. Tvister

11.1.
Opstår der i anledning af leverancen tvivl om varens kontraktmæssighed m.v. er det vor ret at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.

11.2.
Skal sagen føres ved domstolene, skal sagen anlægges ved vort hovedkontors værneting uden hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.

11.3.
Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, etableres voldgiftsretten efter reglerne i “Almindelige Betingelser For Arbejder og Leverancer 1992” §47.

11.4.
Syn og skøn etableres efter reglerne “Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer 1992” §45. Herudover af AB 92 ikke vedtaget vore leverancer.

Produkter

Værd at vide

Support

Nyhedsbrev

Har du brug for hjælp? Så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 69 14 77 22 eller sende os en mail på info@picta.dk. Vores kundeservice er åben alle hverdage mellem kl. 9-15.

Tilmeld dig Pictas nyhedsbrev og få tilsendt eksklusive tilbud samt de bedste fototips og -idéer direkte til din indbakke.

Følg os

Følg os:

Nyhedsbrev:

Tilmeld dig Pictas nyhedsbrev og få tilsendt eksklusive tilbud samt de bedste fototips og -idéer direkte til din indbakke.

Support:

Har du brug for hjælp? Så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. nr. 69147722 eller sende os en mail på info@picta.dk. Vores kundeservice er åben alle hverdage mellem kl. 9-16.